Sudska i advokatska praksa

NIŠTENJE I PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA), USMENO ZAVEŠTANJE PRED SVEDOCIMA

  NIŠTAVOST ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA) Ništavost zaveštanja, (po ranijem Zakonu o nasleđivanju testament),  se može primeniti u odnosu na bilo koju formu zaveštanja, mada je u praksi vrlo retko da se ništi usmeno zaveštanje. O razlikama ništavih i rušljivih pravnih poslova …

NIŠTENJE I PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA), USMENO ZAVEŠTANJE PRED SVEDOCIMA Pročitajte više »

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU, PONIŠTAJ I RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU, PRAVA NASLEDNIKA

  UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Na osnovu čl. 194 Zakona o nasleđivanju ugovorom o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja se obavezuje da na ime naknade za izdržavanje prenese na davaoca izdržavanja svojinu na tačno određenim primaočevim stvarima, ili kakva druga prava, …

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU, PONIŠTAJ I RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU, PRAVA NASLEDNIKA Pročitajte više »

NIŠTAVI UGOVORI I PONIŠTAJ UGOVORA ZBOG MANA VOLJE (ZABLUDA,PRINUDA, PREVARA), PRIVIDNI UGOVORI, PREKOMERNO OŠTEĆENJE

Postoji razlika između ništavih ugovora i ugovora prilikom čijeg zaključenja je postojala mana volje kod jednog ili oba saugovarača. Posledica u pravnom smislu je ista, a to je ništenje odnosno poništaj takvog ugovora, ali postoje razlike u smislu posledica koje …

NIŠTAVI UGOVORI I PONIŠTAJ UGOVORA ZBOG MANA VOLJE (ZABLUDA,PRINUDA, PREVARA), PRIVIDNI UGOVORI, PREKOMERNO OŠTEĆENJE Pročitajte više »

Scroll to Top