ADVOKAT U BEOGRADU

Advokat Miroslav Pešić

Advokatska kancelarija osnovana 1995. godine.
Obavezno zakazivanje pre dolaska: Resavska 70/5 (3 sprat), Beograd
advpesic@eunet.rs 
064 123 89 55

„Sve sudije da sude po zakoniku, pravo, kako piše u zakoniku, a da ne sude po strahu od carstva mi“. Zakonik cara Dušana

Zastupanje

Prijem stranaka isključivo po prethodnom dogovoru zbog odsustva advokata iz kancelarije, i u skladu sa situacijom.

Pravni saveti putem telefona naplaćuju se 5.000 rsd

Zastupanja firmi (privrednih subjekata)

Konsulatacije na dnevnom nivou, pravna pomoć, izrade akata, ugovora o radu i rešenja, učestvovanje u pregovorima, izrada ugovora sa trećim licima, zastupajna pred sudovima i drugim organima, moguće uz dogovoreni mesečni paušal .

Zastupanje fizičkih lica

Zastupanje fizičkih lica  u sudskim sporovima i pred drugim organima, izrada ugovora, zaveštanja (testamenta), konsulatacije, pravni saveti.

Svaki klijent (firma ili fizičko lice) je momentalno upoznat sa svakom preduzetom pravnom radnjom bilo advokata bilo suprotne strane, uz slanje kratkog izveštaja i podnesaka na uvid kao i sudskih odluka, a za klijente sa više sporova i izrada pisanih izveštaja mesečno. Naplata na osnovu preduzetih pravnih radnji shodno advokatskoj tarifi i paralelno sa izvršenom radnjom, eventualna nagrada za uspeh u sporu po prethodnom dogovoru.

Reference

Neki od mojih najznačajnijih sadašnjih i ranijih višegodišnjih klijenata su:

MERCATOR-S doo
pretežna delatnost trgovina na veliko i malo

IDEA doo
pretežna delatnost trgovina na veliko i malo

Građevinarsko preduzeće DOM ad
pretežna delatnost gradnja i prodaja nekretnina

Institut za kardiovaskularne bolesti DEDINJE
pretežna delatnost zdravstvo

s.z. PARTIZANSKI PUT
pretežna delatnost gradnja i prodaja nekretnina

Autocentar STARO SAJMIŠTE doo
pretežna delatnost prodaja motornih vozila, upravljanje nekretninama

INTEGRA MOTORS doo
pretežna delatnost uvoz i prodaja motornih vozila

HIT AUTO doo
pretežna delatnost uvoz i prodaja motornih vozila, servisne usluge

SARTID ad st. m.
pretežna delatnost proizvodanja i prodaja proizvoda od čelika, uvoz i izvoz

ARG SYSTEM
trgovina i konsalting, pružanje softferskih usluga

Širenje poverenja nije obaveza, već zadovoljstvo!

O advokatskoj kancelariji Pešić

Advokatsku kancelariju Pešić su osnovali Nikola Pešić i sin Miroslav Pešić februara 1995. godine u Beogradu.

Nikola Pešić je advokat iz Beograda, gde je i rođen 1930. godine. Bio je sudija parničnog odeljenja Petog osnovnog suda u Beogradu, potom Okružnog suda u Beogradu da bi 1970. godine bio izabran za sudiju Vrhovnog suda Srbije. Bio je sudija parničnog odeljenja i predsednik jednog parničnog veća Vrhovnog suda Srbije do kraja sudijske karijere i odlaska u penziju januara 1995. godine. Svoje ogromno sudijsko iskustvo prenosi na advokatsku kancelariju Pešić u periodu 1995 – 2003.

Miroslav Pešić je advokat iz Beograda, gde je i rođen 1966. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu februara 1995. godine sa prosečnom ocenom 8,37,  i priključio se osnivanju kancelarije, radeći paralelno kao pripravnik i u advokatskoj kancelariji Đorđević. Po položenom pravosudnom ispitu marta 1997. godine, nastavlja advokatsku karijeru u kancelariji Pešić, a tokom 1998/1999. paraleleno i u kancelarji advokata Nemanje Jolovića. Daje prednost advokatskom pozivu u odnosu na ponude da u grupi najboljih kandidata sa pravosudnog ispita bude biran za sudiju opštinskog suda, kao i da tokom studija  ostane na Pravnom fakultetu kao asistent na katedri za Obligaciono pravo.

U zajedničkom radu sa Nikolom Pešićem do 2003. godine sticao je dragoceno iskustavo u raznim oblastima prava. Od 2003. godine advokat Miroslav Pešić je zastupao ili zastupa neke od najvećih firmi na ovim prostorima, kao i fizička lica. Specijalnost mu je imovinsko pravo, zastupanje  firmi i konsalting. Miroslav govori engleski, francuski I ruski jezik.

Oblasti zastupanja

Advokat zastupa privredna društva pred sudovima i organima uprave, daje konsultantske ulsuge i izrađuje akte za privredna društva, a naročito:

 • Izrađuje  statute, Kolektivne ugovore, Ugovore o radu, rešenja o otkazu Ugovora o radu ili pruža konsulatacije u vezi sa ovim i drugim aktima
 • Zastupa privredna društva u svim tipovima sudskih sporova u vezi radnog prava, ugovora i poništaja i raskida ugovora privrednog društva
 • Učestvuje u pregovorima u ime i za računa privrednog društva prema drugim privrednim društvima i drugim subjektima
 • Sporove u vezi poništaja Ugovora o radu ili aneksa Ugovora o radu, kao i u vezi promena Ugovora o radu
 • Sporove u vezi naknade štete zaposlenog zbog povrede na radu ili naknade štete prema trećem licu, potrošaču, sporove u vezi naknade neisplaćene zarade, sporove u vezi štete od opasne stvari ili opasne delatnosti
 • Sporove u vezi ispunjenja ugovora privrednog društva, poništaja ili raskida ugovora privrednog društva
 • Sporove u vezi štete koju privrednom društvu načine treća lica, saugovarači ili zaposleni,  kao I sporove u vezi zakupnina poslovnog prostora
 • Sporove iz ugovora o kreditu, lizingu, zalozi, zakupu,  sporove iz meničnog I čekovnog prava
 • Sporove u vezi isključenja člana privrednog društva
 • Sporove u vezi neisplaćivanja dividende
 • Sporove u vezi povrede pravila zabrane konkurencije, povrede vršenja dužne pažnje prema privrednom društvu, sukoba interesa, povrede obaveze čuvanja poslovne tajne ili pravila o zabrani konkurencije
 • Sporove u vezi probijanja pravne ličnosti društva
 • Prekršajne postupke I postupke pred sudovima u vezi privrednih prestupa privrednog društva i njegovih odgovornih lica

Advokat zastupa stranke pred sudovima u prekršajima i privrednim prestupima.

 

Advokat zastupa stranke u sporovima iz oblasti obligacionog (ugovornog prava) kao i naknade raznih vrsta štete, i to:

 • U vezi naknade materijalne i nematerijalne štete zbog telesnih povreda  (fizickih bolova, straha, umanjenja opste zivotne aktivnosti, naruzenja), kako u vezi saobraćajnih nezgoda tako I u vezi sa povredama nastalim prilikom padova i svih drugih vrsta nanošenja telesnih povreda, kao i u vezi sa povredama nastalim od opasne stvari
 • Radi duga
 • U vezi ugovora o kupoprodaji i poklonu pokretnih i nepokretnih stvari, kao i u vezi ugovora o zakupu, zalozi, ostavi, zajmu, delu, posredovanju, gradjenju (i gradnja « ključ u ruke »), prevozu, licenci, otpremanju i špediciji, komisionu, osiguranju…
 • U vezi prekomernog oštećenja, zelenaških ugovora, ispunjenja i nemogućnosti ispunjenja ugovora, poništaja i raskida ugovora, zastarelosti potraživanja, prebijanja (kompenzacije) potraživanja, ustupanja potraživanja, pristupa dugu, peruzimanja duga
 • U vezi neosnovanog obogaćenja,
 • U vezi utvrđenja postojanja ili nepostojanja prava ili pravnog odnosa
 • povrede autorskih i srodnih prava, povrede žiga ili firme

Advokat zastupa stranke u sporovima iz oblasti stvarnog (svojinskog) prava I to:

 • U vezi utvđenja prava vlasništva (svojine)  i/ili suvlasništva (susvojine) I zajedničke svojine na nepokretnosti
 • U vezi sticanja i prestanka prava svoijne na nekretninama (stanovima, kućama I drugim objektima, zemljištu)
 • U vezi smetanja poseda, prava na državinu i povraćaja državine
 • U vezi prava službenosti na nepokretnostima
 • U vezi ugovora o prenosu prava svojine na nepokretnostima I pokretnim stvarima, kao I ispunjenja ili poništaja ugovora o prenosu prava svojine, i ugovora sa povredom prava preče kupovine
 • U vezi iseljenja iz stana I nekretnina pred opštinom I redovnim sudovima
 • Spor iz stambenih odnosa
 • U vezi utvrdjenja prava na stanovanje
 • U vezi utvrđivanja vlasničkih i suvlasničkih odnosa, zajedničke i podeljene svojine
 • U vezi ugovorne lii sudske fizičke deobe nepokretnosti, kao i u vezi fizičke deobe javnom prodajom, razvrgavanja suvlasničke zajednice sporazumom ili u sudskom postupku

Advokat zastupa stranke u sporovima iz oblasti radnog prava i to:

 • U vezi naknade štete zbog povrede na radu, neisplate zarade i naknade zarade, neisplate prekovremenog rada kao i noćnog rada, godišnjeg odmora, 
 • U vezi otkaza ugovora o radu (radnog odnosa)
 • U vezi mobinga i naknade štete povodom mobinga
 • U vezi nezakonite promene ugovora o radu, premeštaja na drugo radno mesto i slično
 • Izrada Ugovora o radu,  rešenja o raskidu Ugovora o radu I sporzaumnog raskida Ugovora o radu

Advokat zastupa stranke u sporovima iz oblasti naslednog prava i to:

 • U vezi zastupanja naslednika u ostavinskom postupku i u sudskim sporovima povodom spora u vezi utvrdjenja naslednog prava, utvrdjenja naslednog dela i utvrdjenja zaostavštine
 • U vezi povreda nužnog dela 
 • U vezi  prigovora sticanja u braku
 • U vezi uračunavanja poklona u nasledni deo
 • U vezi utvrđenja ništavosti zaveštanja (testamenta) ili utvrdjenja postojanja zaveštanja (testamenta)
 • U vezi deobe zaostavštine izmedju naslednika
 • Konsultacije u vezi sačinjavanja zaveštanja (testamenta)

Advokat zastupa stranke u sporovima iz oblasti porodičnog prava i to:

 • U vezi posredovanje u postupku nagodbe i mirenja stranaka,
 • U vezi sudskog ili sporazumnog razvoda braka
 • U vezi poništaja ništavog braka zbog bračnosti,
 • U vezi poništaja rušljivog braka zbog maloletstva, zbog prinude i zablude ili zbog nesposobnosti za rasuđivanje,
 • U vezi utvrđenja postojanja ili nepostojanja braka
 • izrada predbračnog ugovora

Advokat zastupa stranke u krivičnim predmetima kao što su krivična dela protiv života I tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv slobode I prava čoveka I građanina, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zdravlja ljudi, krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi I imovine, krivična dela protv javnog saobraćaja.

Antikvarne knjige iz lične biblioteke advokata Miroslava Pešića

„Privatno pravo“, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, izdanje 1912.

„Novi građanski parnični postupak“, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, izdanje 1935.

„Naučni i praktični komentar zakonika o sudskom krivičnom postupku“, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, izdanje 1929.

„Komentar građanskog parničnog postupka“, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, izdanje 1933.

„Krivični Zakon“ iz 1860.

„Ustavno pravo“ Slobodan Jovanović, Izdavačka knjižarnica Gece Kona, izdanje 1924.

Srpski „Građanski zakonik“ iz 1844.

Blog

Sudska i advokatska praksa

NIŠTENJE I PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA), USMENO ZAVEŠTANJE PRED SVEDOCIMA

  NIŠTAVOST ZAVEŠTANJA (TESTAMENTA) Ništavost zaveštanja, (po ranijem Zakonu o nasleđivanju testament),  se može primeniti u odnosu na bilo koju formu zaveštanja, mada je u …

Detaljnije →
Sudska i advokatska praksa

RASKID I PONIŠTAJ UGOVORA O POKLONU

Ugovor o poklonu nije regulisan našim pozitivnim zakonodavstvom. Imenovani ugovori su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima, ali je propustom Ugovor o poklonu izostavljen. Zbog toga …

Detaljnije →
Pogledi, život, kultura

GRAČANICA, OBRISI RENESANSE U SREDNJEVEKOVNOJ SRBIJI

Da li je naša javnost potpuno svesna kulturološkog i umetničkog značaja naše drevne baštine? Da li smo svesni koje umetničke i kulturološke potencijale ima, primera …

Detaljnije →

Kontaktirajte nas

  Scroll to Top